Odaberite zbirku:

Arheološki odjel

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: odjel muzejskih zbirki
Voditelj: Ana Bobovec
Broj predmeta: 0
Vrsta građe: pokretna arheološka građa: keramika, metalni predmeti, ulomci arhitekture, novac
Teritorij: šire područje Moslavine (sada područje gradova Kutina i Garešnica te općina Popovača, Velika Ludina, Križ, Berek i Hercegovac)
Vremensko razdoblje: pretpovijest (5.-1. tisućljeće prije Krista), antika (2. st. - 5. st.), kasni srednji vijek (12. st. - 16. st.)
Materijal: keramika, staklo, litički materijal, kost, željezo, bronca, bakar, plemeniti metali
URL: http://www.mdc.hr/moslavina/hr/fs-arheoloski.html

Arheološki odjel Muzeja Moslavine u Kutini počeo je raditi 1963. g. nizom rekognosciranja terena i sondažnih arheoloških istraživanja (1963., 1964., 1966., 1968.) što su dala vrlo bogat pokretni arheološki materijal koji ilustrira život na širem području Moslavine u kasnom neolitu, eneolitu, brončanom i željeznom dobu, te u rimskom razdoblju. Arheološka istraživanja obavljena su i na nizu kasnosrednjovjekovnih lokaliteta, a pronađeni predmeti postali su dijelom Arheološke zbirke. Prvi postav Arheološke zbirke otvoren je 1971. g., a arheološka istraživanja i upotpunjavanje zbirke nastavilo se 1990. g.
Danas Arheološki odjel posjeduje više od 5000 predmeta, uglavnom ulomaka keramike, ali i predmeta od kamena, kosti, bronce, zlata..., podijeljenih prema razdobljima kojima pripadaju: prapovijest, antika - rimsko razdoblje, kasni srednji vijek. Sustavna arheološka istraživanja provedena su na kasnosrednjovjekovnom burgu Garić gradu (1968.-1972.), gdje su obavljeni i konzervatorski zahvati.
Istraživanja većeg opsega započela su 1990. g. na lokalitetu tell tipa - na gradini Marić u Mikleuškoj. Na tom su lokalitetu utvrđeni slojevi naseljavanja u kontinuitetu od kasnog neolita do starijega željeznog doba (oko 2500 godina). Godine 1997. započela su i sustavna istraživanja na rimskom lokalitetu Ciglenice u Osekovu (općina Popovača). Riječ je o većem kompleksu rimske vile koji se protezao na oko 25000 četvornih metara. Osim dobro sačuvanih temelja jednog objekta u sklopu vile te tragova hipokausta, nađen je vrlo bogat i raznovrstan pokretni arheološki materijal: ulomci arhitektonskih elemenata svih vrsta, ulomci keramičkih i staklenih posuda, nakit i različiti drugi upotrebni predmeti. Temelji objekta konzervirani su i prezentirani in situ.