Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: sakralna
Broj predmeta: 1100
Vrsta građe: grobni prilozi, posude, nakit, arhitektonski elementi
Teritorij: Josipovo, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Čađavica, Španat, Slatina
Vremensko razdoblje: neolitik, brončano doba, željezno doba, antika, rani srednji vijek, kasni srednji vijek
Materijal: keramika, metal, staklo, kamen

Arheološka zbirka čuva predmete koji pripadaju vremenskome razdoblju od prapovijesti do kasnog srednjeg vijeka, a koji su u Muzej došli kao rezultat istraživanja ili kao slučajni nalazi. Prikupljeni nalazi svjedoče o dugoj naseljenosti panonskog dijela Hrvatske i donose nove spoznaje o materijalnoj ostavštini prijašnjih stanovnika ovoga područja.
Na području Slatine istraživani su sljedeći arheološki lokaliteti: kasnobrončanodobni Sjenjak, višeslojni Voćin i Macute (sopotski i kasnobrončanodobni), antički Bataluše i srednjovjekovni Voćin i Josipovo (Ciganka) te više lokaliteta na trasi slatinske obilaznice (Bobovište, Trnovača i dr.).
Muzeju su darovani slučajno pronađeni predmeti iz vremena neolitika - kamena oruđa, alatke gladilice, kao i keramički nalazi (pršljenci i posude) iz Mikleuša, Novaka, Višnjice. Nalazi iz Macuta uključuju nalaze cijepanog i kamenog oruđa, kamene žrvnjeve te keramičke predmete brončanodobne kulture. Zbirka sadrži kasnobrončanodobne predmete i predmete latenske kulture iz Sjenjaka - keramičko posuđe i dr. nalaze kasnoga brončanog doba i mlađega željeznog doba: brončano koplje, šilo, igle, ulomke brončane strijele, kresivo, kao i nakit - staklene perlice te keramičke urne. Izuzetno su vrijedni nalazi keramičkih posuda - urne iz Voćina. U Arheološkoj se zbirci ističu najvrijedniji predmeti iz vremena rimske vladavine (1.-4.st.): set brončanih posuda - vrč i patera, slučajni nalazi iz Bataluša, izuzetno važni kako za slatinsku, tako i za hrvatsku kulturu. Ovdje ubrajamo i slučajne nalaze metalnog novca sa šireg slatinskog područja, kao i dijelove keramičkih posuda te metalnog oruđa. U Zbirci se čuvaju predmeti koji potječu iz razdoblja srednjovjekovlja, od 6. do 16. st. Zbirka sadrži velik broj keramičkih izrađevina (osobito posuđa različitih oblika), metalnih izrađevina (nakita, oruđa i oružja), kamenih predmeta (kamena plastika gotičkog perioda) te staklenih predmeta (perlice, fragmenti staklenih posuda). Osobito su značajni nalazi bjelobrdske kulture s iskapanja na lokalitetu Josipovo (Ciganka) koji datiraju u 11. st. Među njima su grobni nalazi - srebrni nakit i nakit iz perlica ranosrednjovjekovnoga kosturnog groblja na radove nedaleko od Josipova. U Zbirci su i pećnjaci, keramika i metalni predmeti sa srednjovjekovnoga gradišta u Sopju. Zbirka sadrži i arhitektonske elemente s porušene crkve Bl. Djevice Marije u Voćinu (15. st.), kao i metalne nalaze koji svjedče o životu u franjevačkome samostanu u to vrijeme. Čuvaju se i slučajni nalazi pronađeni na više lokaliteta u slatinskome kraju, koji su značajni za Slatinu jer potvrđuju naseljenost slatinskog kraja od paleolitika do srednjega vijeka.