Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: mr. sc. Lana Okroša-Rožić
Broj predmeta: 2266
Vrsta građe: keramika (ulomci, rekonstrukcije, idealne rekonstrukcije), keramički idoli, kameno oruđe, metalni nalazi, kamene skulpture
Teritorij: grad Križevci, općine Sv. Ivan Žabno, Kalnik, Gornja Rijeka i Sv. Petar Orehovec
Vremensko razdoblje: od neolitika do ranog novog vijeka
Materijal: keramika, kamen, metal, jantar
URL: http://www.mdc.hr/krizevci/zbirka-arheoloska.htm

U arheološkoj zbirci sadržani su predmeti koji pripadaju širokom vremenskom razdoblju od mlađeg kamenog doba do kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Potječu s rekognosciranja i arheoloških istraživanja koje je Gradski muzej Križevci vodio samostalno ili u suradnji s drugim institucijama. Dio zbirke otkupljen je od učitelja V. Dukića koji je četrdesetih i pedesetih god. 20. st. iskopavao u Beketincu i Apatovcu.
Mlađe kameno doba zastupljeno je rekonstrukcijama keramičkog posuđa, ulomcima, figurinama, poliranim kamenim oruđem i cijepanim litičkim izrađevinama brezovljanskog tipa sopotske kulture s eponimnom lokaliteta Brezovljani. Ranom eneolitiku pripisan je arheološki materijal kasne sopotske kulture (Seče -tip) s nalazišta Karane i Grabrovec dok je srednjoeneolitičko razdoblje povezano s raznolikim lasinjskim keramičkim materijalom te glačanim kamenim alatkama pronađenima na gusto raspoređenim lokalitetima lasinjske kulture u Beketincu, Bukovju, Pavlovcu, Grabrovcu, Karanama i Kalniku. Kasnom eneolitiku te ranom brončanom dobu pripada materijal kasne vučedolske kulture, među kojim se posebno ističu životinjske figurine i ženski torzo s lokaliteta Apatovec. Kasnobrončanodobna kultura polja sa žarama otkrivena je na nalazištima Križevci – Ciglana i Kalnik – Igrišče te je zbirka obogaćena brojnim keramičkim rekonstrukcijama, ulomcima, pršljencima, dijelovima kamenih kalupa za lijevanje metalnih predmeta, brončanim iglama, dlijetima, bodežom te dvjema jantarnim perlama. Iz latenskog razdoblja potječu keramički ulomci, kao i dijelovi keltske ratničke opreme s Kalnika. Antički dio zbirke odnosi se na kasnorimski novac, ulomke staklenog i keramičkog posuđa, uporabne metalne predmete te gornji dio rimskog nadgrobnog spomenika s prikazom Serapisa i dva ležeća lava. Ranosrednjovjekovnom razdoblju zbirke pripadaju predmeti bjelobrdske kulture (karičice sa završetkom u obliku slova S, ogrlice, kositreni privjesak u obliku križa) pronađeni na Kalniku na lokalitetima Popovec i Prekrižje. Važno srednjovjekovno nalazište predstavlja Glogovnica iz koje potječe romanička kamena skulptura s prikazom muške glave. Među kasnosrednjovjekovnim materijalom posebno se izdvajaju keramičke gotičke čaše i ulomci zelenoglaziranih pećnjaka također pronađeni u Glogovnici. Prijelaznom periodu s kasnog srednjeg na novi vijek te ranonovovjekovnom dobu pripada keramički materijal pronađen u Križevcima kod Grkokatoličke biskupije te na lokalitetu Kalnik – Koštelj, kao i ulomci keramičkog posuđa te dijelovi zelenoglaziranih pećnjaka sa Starog grada Veliki Kalnik.