Odaberite zbirku:

Arheološka zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Andrea Matoković
Broj predmeta: 339
Vrsta građe: oruđe, keramika, reljefi, stele, žrtvenici, natpisi, novac, amfore; ulomci pluteja, stupića, zabata itd.
Teritorij: otok Brač
Vremensko razdoblje: prapovijest, antika, rano kršćanstvo (6. st.)
Materijal: kremen, kost, keramika, vapnenac, granit, mramor, bronca

Arheološka zbirka sadrži predmete podijeljene u tri podzbirke: Prapovijest, Antiku i Rano kršćanstvo. Podzbirka Prapovijesti obuhvaća ulomke oruđa i keramičkog posuđa iz kamenog i brončanog doba nađene u špilji Kopačini kod Donjeg Humca i području Škripa. Podzbirka Antika sadrži reljefe, žrtvenike, natpise i kamene ulomke nađene uglavnom na području Škripa i Splitske na prostoru rimskih kamenoloma te nekoliko primjeraka rimskog novca i ulomaka posuda, kao i amfore, cjelovite ili u ulomcima, nađene u bračkom akvatoriju. Podzbirku Rano kršćanstvo čine ostaci ranokršćanske umjetnosti 6. stoljeća, kao što su ulomci pluteja, stupića, zabata i oltarne menze, nađeni najvećim dijelom u uvali Lovrečini kod Postira.