Odaberite zbirku:

Prapovijesna zbirka

Vrsta zbirke: arheološka
Voditelj: Ranko Starac
Broj predmeta: 2391
Vrsta građe: kameni artefakti, keramičke posude, ostave, nakit, dijelovi nošnje, oružje
Teritorij: Rijeka i okolica, Kvarner, Hrvatsko primorje
Vremensko razdoblje: mezolitik, neolitik, eneolitik, brončano i željezno doba
Materijal: kamen, keramika, metal, jantar, staklena pasta
URL: http://ppmhp.hr/prapovijesna-zbirka/

Prapovijesna zbirka, čiji počeci sežu u drugu polovicu 19. stoljeća broji 1775 inventiranih predmeta (revizija 2005.) i čuva građu od razdoblja mezolitika do konca željeznog doba otkrivenu na području Rijeke i okolice. Nalazi mezolitika potječu sa područja Kastavštine. Manjim brojem predmeta zastupljen je mlađi neolitik i eneolitik, a brojnije brončanodobne predmete u zbirci čine nalazi sa gradina i pećinskih lokaliteta s područja djelovanja Muzeja te pojedinačne ostave kasnobrončanog doba (zbirka profesora Belaria de Lengyela). Fond željeznodobnog inventara zastupljen je ponajviše arheološkom građom iz Kastva (Mišinac) i Grobnika (Grobišće), grada Krka i sporadičnih nalaza iz same Rijeke. Razvoj ove zbirke temelji se, prvenstveno, na zacrtanom projektu: sustavna arheološka istraživanja odabranih gradinskih lokaliteta s područja Hrvatskog primorja. Na građi se u cilju čuvanja provodi redovita preventivna zaštita te odabir predmeta za konzervatorsko – restauratorske zahvate. Svojstva kulturnog dobra prapovijesne zbirke sadržana su u karakteru građe kroz koju se zorno predočuje kontinuiran proces prepletanja kulturnih i antropoloških utjecaja na trasi komunikacija između mediteranskog svijeta i predalpskog kontinentalnog zaleđa.