Odaberite zbirku:

Numizmatička zbirka

Vrsta zbirke: povijesna
Vrsta zbirke: arheološka
Vrsta zbirke: numizmatička
Voditelj: Ivo Mileusnić
Broj predmeta: 5464
Vrsta građe: antički, srednjovjekovni i novovjekovni novac, medalje
Teritorij: grčki, rimski i hrvatski novac
Vremensko razdoblje: od 4. st. prije Krista do danas
Materijal: papir, metal
URL: http://ppmhp.hr/numizmaticka-zbirka/

Numizmatička zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci reorganizacijom zbirki 2007. godine iz Arheološkog svrstana je u Kulturno – povijesni odjel. Fond zbirke okuplja materijal razvrstan u tri skupine – antički novac, novac srednjeg i novog vijeka te medalje. Način prikupljanja numizmatičke građe je raznolik, a uključuje nalaze sa arheoloških iskopavanja, darovane predmete i otkup predmeta no temeljni dio građe sačinjava inventar negdašnjeg Musea Civica te Gradskog muzeja Sušak.
Povijest stvaranja Numizmatičke zbirke Muzeja je od samih početaka utkana u nastojanje utemeljenja gradskog muzeja u Rijeci, ali je također usko vezana i za razvojni put Gradskog muzeja na Sušaku. Koncept numizmatičke zbirke Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, kao regionalnog tj. županijskog muzeja nema direktan opći nacionalni karakter. Zadatak Numizmatičke zbirke uklapa se u osnovni zadatak samog muzeja kojem pripada, a koji je ograničen na područje svoga djelovanja. Prema tome, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja mora u okviru svoje numizmatičke zbirke sabirati novac i platežna sredstva koja su bila u upotrebi na području djelovanja muzeja sa naročitim naglaskom na regionalne specifičnosti i karakteristike. To je uostalom i osnovni princip za numizmatičke zbirke regionalnih muzeja. Na taj način će i numizmatička zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja kao županijskog muzeja dati svoj značajni doprinos općoj nacionalnoj numizmatici, a samim time nacionalnoj i općoj kulturi i povijesti uopće.